Concursul de artă plastică Gheorghe Petrașcu  ediția I

Muzeul de Istorie “Theodor Cincu” din Tecuci

Prin organizarea acestei competiții ne dorim descoperirea unor foarte talentați artiști plastici.

Categorii de vârstă

Categoria A (pana la 18 ani împliniți până la 31 decembrie 2022)

Categoria B (+ 19 ani)

Precizări:

 • Tehnici de lucru acceptate (pictură – acril, ulei, acuarelă; desen sau tehnici mixte)
 • Teme: naturi statice, flori, peisaje, nuduri, portrete.
 • DIMENSIUNILE LUCRĂRILOR ORIGINALE: minim A3, maxim 100 X 70 cm (dimensiunea lucrării, fara passpartout, fara rama)
 • Un participant poate trimite fotografiile a maxim 3 lucrări, dintre care juriul va selecta o creație care va intra în competiție.
 • Lucrările nu mai pot fi modificate după trimiterea lor in format jpg spre jurizare. Orice modificare a lucrării, orice diferență între fotografia lucrării pe baza căreia se face jurizarea și lucrarea originală duce la descalificarea concurentului
 • DECIZIILE juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.
 • Netrimiterea originalelor lucrărilor laureate la Muzeul Teodor Cincu din Tecuci, în termenul prevăzut de regulament, duce la descalificarea concurentului.

Etapele Concursului:

 1. Înscrierea

Înscrierile se realizează doar online în perioada 10 august – 10 noiembrie 2022.

Adresa de mail unde se vor trimite documentele de inscriere este:

concursulgheorghepetrascu@gmail.com

Inscrierile se fac pe baza trimiterii următoarelor documente:

 • Lucrările care vor intra în jurizare (format jpg., dimensiune maxima 2 MO)
 • Copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate (concurenti +14 ani)
 • Curriculum vitae cu numarul de telefon si adresa de e-mail:
 • Fișă de înscriere, completată, semnată și scanată/fotografiată.
 • Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată, semnată și scanată/fotografiată.
 • Dovada achitării taxei de participare, specificându-se DONAȚIE către Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, în contul: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, deschis la UniCredit Bank.
 • Pentru buna organizare a competiției Taxa de participare are următoarele valori în funcție de datele de inscriere:
  • Înscrieri între 10 august – 10 septembrie 2022 – 60 lei
  • Înscrieri între 11 septembrie – 10 octombrie 2022 – 90 lei
  • Înscrieri între 11 octombrie – 10 noiembrie 2022 (ora 22) – 120 lei 

2. JURIZAREA

Jurizarea lucrărilor va fi făcută în perioada 11 – 15 noiembrie 2022

 • Trofeul Gheorghe Petrașcu

Juriul va desemna un singur concurent.

 • Premiul I este indivizibil la fiecare categorie de vârstă.
 • Premiul al II lea poate fi ex-aequo și pot fi acordate două premii II
 • Premiul al III lea poate fi ex-aequo și pot fi acordate două premii III.
 • Mențiune. Va fi acordată o mentiune la fiecare categorie.
 • Diploma de participare va fi acordată tuturor concurenților (in format electronic).

Anunțarea câștigătorilor – 16 noiembrie 2022 pe site-ul asociatiaprovalores.ro

16 – 25 noiembrie 2022 trimiterea lucrărilor de artă plastică premiate la: Muzeul de istorie Teodor Cincu: Str. 1 decembrie 1918, nr.36, Tecuci,jud. Galați, cod 805300 (cheltuielile de transport ale lucrărilor sunt suportate de concurenți)

 • Lucrările premiate vor intra în colecția muzeului și vor face obiectul unei expozitii permanente care va fi organizată în Muzeul Teodor Cincu.
 • Gala laureaților și vernisajul expoziției laureaților vor avea loc sâmbătă 26 noiembrie 2022, la ora 16.
 • Toate lucrările premiate vor fi publicate la secțiunea galeria virtuală, pe site-ul asociatiaprovalores.ro.

IV .Premiile

Trofeul “Gheorghe Pătrașcu” (valoare totală 2000 lei) – cea mai bună lucrare din concurs – Premiu oferit de Fundația Pelin

 • Diplomă
 • Trofeu realizat de marele artist Ioan Tămâian
 • Premiu în bani și produse electronice
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Laureatul va fi inclus în cadrul proiectului “Citadele Culturale” 2023.
 • Lucrarea publicată on-line

Premiul Special “Ervant Nicogosian” – premiul va fi câștigat de cel mai valoros concurent născut în afara granițelor României – Premiu oferit de Asociația Culturală „Ervant Nicogosian”

 • Diplomă
 • Premiu în bani – 2000 lei
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Laureatul va fi inclus în cadrul proiectului “Citadele Culturale” 2023.
 • Lucrarea publicată on-line

Premiul I (valoare totală 2 X 1500 lei = 3000 lei)

 • Diplomă
 • Câte un premiu la fiecare categorie de vârstă (bani și cadouri oferite de parteneri)
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Lucrarea publicată on-line

Premiul II (valoare totală 2 X 1000 lei = 2000 lei)

 • Diplomă
 • Câte un premiu la fiecare categorie de vârstă (bani și cadouri oferite de parteneri)
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Lucrarea publicată on-line

Premiul III (valoare totală 2 X 600 lei = 1200 lei)

 • Diplomă
 • Câte un premiu în valoare de 600 lei la fiecare categorie de vârstă  (bani și cadouri oferite de parteneri)
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Lucrarea publicată on-line

Mențiune (valoare totală 2 X 250 lei = 500 lei)

 • Diplomă
 • Câte un premiu la fiecare categorie de vârstă (bani și cadouri oferite de parteneri)
 • Lucrarea de artă plastică va fi inclusa in expoziția permanentă a Muzeului Teodor Cincu din Tecuci.
 • Lucrarea publicată on-line

 Juriul este alcătuit din:

 • Academician Mircia DUMITRESCU
 • Ioan TĂMÂIAN – (fost presedinte al UAP Sibiu)
 • Adrian MIHALACHE – restaurator al Muzeului Teodor Cincu din Tecuc

 

FULL REGULATION OF GHEORGHE PETRAȘCU VISUAL ART COMPETITION 1st edition

By organizing this competition we want to discover some very talented visual artists.

Age categories

Category A (up to 18 years old by December 31, 2022)

Category B (+ 19 years)

Specifications:

Accepted working techniques (painting – acrylic, oil, watercolor; drawing or mixed techniques)

Themes: still life, flowers, landscapes, nudes, portraits.

DIMENSIONS OF THE ORIGINAL WORKS: minimum A3, maximum 100 X 70 cm (size of the work, without pass partout, without frame)

A participant can send the photos of a maximum of 3 works, from which the jury will select a creation that will enter the competition.

The works can no longer be modified after sending them in jpg format for judging. Any modification of the work, any difference between the photo of the work on the basis of which the judging is done and the original work leads to the disqualification of the competitor

The jury’s DECISIONS are irrevocable and cannot be appealed.

Failure to send the original prize-winning works to the Teodor Cincu Museum in Tecuci, within the deadline provided by the regulation, leads to the competitor’s disqualification.

Contest stages:

I Registrations

Registrations are made online only between August 10 and November 10, 2022. The email address where the registration documents will be sent is:  concursulgheorghepetrascu@gmail.com

Registrations are made based on the submission of the following documents:

The works that will be judged (jpg format, maximum size 2 MB)

Copy of birth certificate or identity card (competitors +14 years)

Curriculum vitae with phone number and e-mail address:

Registration form, completed, signed and scanned/photographed.

The declaration regarding the agreement for the processing of personal data completed, signed and scanned/photographed.

Proof of payment of the participation fee, specifying DONATION to Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, in the account: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, opened at UniCredit Bank.

For the good organization of the competition, the participation fee has the following values ​​depending on the registration dates:

Registrations between August 10 – September 10, 2022 – 60 lei

Registrations between September 11 – October 10, 2022 – 90 lei

Registrations between October 11 – November 10, 2022 (10 p.m.) – 120 lei

 1. JUDGMENT

The works will be judged between November 11 and 15, 2022

The Gheorghe Petrașcu Trophy

The jury will select only one competitor.

The first prize is indivisible in each age category.

The second prize may be tied and two second prizes may be awarded

The 3rd prize can be tied and two 3rd prizes can be awarded.

Mention. One mention will be given in each category.

The diploma of participation will be awarded to all competitors (in electronic format).

III Announcing the winners – November 16, 2022 on the asociatiaprovalores.ro website

November 16 – 25, 2022 sending the awarded works of fine art to: Teodor Cincu History Museum: Str. December 1, 1918, no. 36, Tecuci, county. Galati, code 805300 (the transport costs of the works are the responsibility of the competitors)

The awarded works will enter the museum’s collection and will be the subject of a permanent exhibition that will be organized in the Teodor Cincu Museum.

The laureates’ gala and the opening of the laureates’ exhibition will take place on Saturday, November 26, 2022, at 4 p.m. All awarded works will be published in the virtual gallery section, on the website asociatiaprovalores.ro.

 1. The prizes

The „Gheorghe Pătrașcu” trophy (total value 2000 lei) – the best work in the competition – Prize offered by the Pelin Foundation

Diploma

Trophy made by the great artist Ioan Tâmâian

Prize money and electronics

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

The laureate will be included in the „Cultural Cities” 2023 project.

Artwork published online

The „Ervant Nicogosian” Special Prize – the prize will be won by the most valuable competitor born outside the borders of Romania – Prize offered by the „Ervant Nicogosian” Cultural Association

Diploma

Prize money – 2000 lei

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

The laureate will be included in the „Cultural Cities” 2023 project.

Artwork published online

First prize (total value 2 X 1500 lei = 3000 lei)

Diploma

One prize for each age category (money and gifts provided by partners)

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

Artwork published online

Second prize (total value 2 X 1000 lei = 2000 lei)

Diploma

One prize for each age category (money and gifts provided by partners)

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

Artwork published online

Prize III (total value 2 X 600 lei = 1200 lei)

Diploma

One prize worth 600 lei for each age category (money and gifts provided by partners)

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

Artwork published online

Mention (total value 2 X 250 lei = 500 lei)

Diploma

One prize for each age category (money and gifts provided by partners)

The artwork will be included in the permanent exhibition of the Teodor Cincu Museum in Tecuci.

Artwork published online

 

 The members of the jury are:

Academician Mircia DUMITRESCU

Ioan TĂMÂIAN – (former president of UAP Sibiu)

Adrian MIHALACHE – restorer of the Teodor Cincu Museum in Tecuci

 

Конкурс изящных искусств имени Георге Петрашку 1-й выпуск. Место проведения – Музей истории Теодор Чинку, город Текуч. Целью конкурса является поиск новых талантов среди молодых художников

Конкурс проходит согласно следующим возрастным категориям участников:

Категория А (до 18 лет, исполнившихся до 31 декабря 2022 года)

Категория В (18+)

Детали:

К участию в конкурсе принимаются художественные работы, выполненные акрилом, маслом или акварелью, а также графика и работы в смешанных техниках.

Предлагаемые темы: статика, цветы, пейзаж, портрет.

Размеры оригинальных работ: ​​минимум A3, максимум 100 X 70 см.

Участник может представить максимум 3 работы, из которых жюри выберет одну работу, которая будет участвовать в конкурсе.

Решения жюри являются окончательными и не могут быть оспорены.

Участники – победители обязуются отправить оригинал работы в Музей Теодор Чинку в город Текуч в установленные регламентом сроки. В случае, если работа не будет отправлена, участник дисквалифицируется.

Регистрация осуществляется онлайн в период с 10 августа по 10 ноября 2022 года. Адрес электронной почты, на который нужно отправить документы: concursulgheorghepetrascu@gmail.com

Регистрация производится на основании следующих документов:

 • Фото работ (формат jpg, максимальный размер 2 МБ)
 • Копия свидетельства о рождении или удостоверения личности конкурента
 • Резюме с номером телефона и адресом электронной почты участника или его родителей
 • Регистрационная форма, заполненная, подписанная и отсканированная / сфотографированная.
 • Заполненный, подписанный и отсканированный/сфотографированный договор-разрешение на обработку персональных данных.
 • Подтверждение оплаты взноса за участие с указанием DONATION Ассоциации культуры и спорта Pro Valores, CIF: 31017789, на счет: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, открытый в UniCredit Bank.

Суммы взносов для участников варьируют в зависимости от периода регистрации:

Регистрация в период с 11 сентября по 10 октября 2022 г. – 90 лей. Регистрация в период с 11 октября по 10 ноября 2022 г. (22:00) – 120 лей.

Этап судейства будет проходить в период с 11 по 15 ноября 2022 г.

Премии:

Трофей имени Георге Петрашку получит только один победитель.

Первое место будет присуждено отдельно для каждой возрастной категории.

Второе место может быть поделено среди двух конкурентов.

Третье место также может быть присуждено двум конкурентам.

Поощрительный приз будет присужден в каждой категории.

Диплом участника будет вручен всем конкурентам.

Этап Финала

Победители будут объявлены 16 ноября 2022 г. Список победителей будет размещен на сайте www.asociatiaprovalores.ro

В период с 16 по 25 ноября 2022 года победившие работы должны быть высланы в Музей Истории имени Теодора Чинку по адресу:  Str. 1 decembrie 1918, nr.36, Tecuci,jud. Galați, cod 805300 (расходы за транспортировку работ несут конкурсанты)

Победившие работы станут частью коллекции музея и будут представлены на постоянной выставке музея имени Теодора Чинку.

Награждение победителей пройдет 26 ноября 2022 года в 16.00.

Все работы-победители также будут опубликованы в разделе виртуальной галереи на сайте asociatiaprovalores.ro.

Награды

Трофей Георге Петрашку (общая стоимость премии составляет 2000 лей):

Диплом

Трофей, созданный известным румынским мастером по стеклу Иоан Тэмэйан

Денежное вознаграждение и электронные подарки

Участие работы в выставке Музея Теодор Чинку и электронной галлереи Ассоциации Pro Valores.

Работа будет включена в проект “Культурные Цитадели”, который способствует продвижению молодых артистов и художников.

 

Специальная премия Ассоциации Ервант Никогосян – предназначенная для конкурентов вне территории Румынии:

Диплом

Медаль

Денежное вознаграждение в размере 2000 лей

Участие работы в постоянной выставке Музея Теодора Чинку в городе Текуч и электронной галлереи Ассоциации Pro Valores

Публикация в сети

 

Первое место (2 премии по 1500 лей):

Диплом

Подарки от партнеров

Участие работы на выставке во Музея Теодор Чинку

Публикация в сети

 

Второе место (2 премии по 1000 лей):

Диплом

Участие работы на выставке Музея Теодора Чинку

Денежное вознаграждение и подарки от партнеров конкурса

Публикация в сети

 

Третье место (2 премии по 600 лей):

Диплом

Участие работы на выставке Музея Теодора Чинку

Денежное вознаграждение и подарки от партнеров конкурса

Публикация в сети

 

Поощрительный приз (2 премии по 250 лей):

Диплом

Участие работы на выставке во Дворце Могошоая

Денежное вознаграждение и подарки от партнеров конкурса

 Состав жюри:

Академик Мирча Думитреску

Иоан Тэмыйан – экс-председатель Союза художников Румынии

Адриан Михалаке – реставратор Музея Теодор Чинку города Текуч.

Parteneri

maxresdefault
Logo PNG E N
provalores-logo2
mqdefault
ovalsart-mic
Muzeul-Tecuci

Parteneri media

rrm-logo
rrc-logo
observator-cultural-logo
bucuresteni-logo
adc-logo
roportal-logo
radio-trinitas-logo
romania-pozitiva-logo
artinde
historia
jmm-logo
cal-evenimente-logo
modernism
uzp
rotund
dcnews