Concursul International de Compoziție “Coloana infinitului”

Competiție deschisa tinerilor compozitori.

10 Decembrie  2021 – 15 martie 2021

Prin organizarea acestei competiții ne dorim descoperirea celor mai talentați compozitori cu vârste de maxim 35 de ani.

TEMA CONCURSULUI: compozitorii trebuie să se inspire din oricare lucrare a sculptorului Constantin Brâncuși

Condiții de participare:

 • O lucrare de 7 -10 minute
 • Formula instrumentală :
 • Cvartet cu pian: vioară, violă, violoncel, pian
 • Vârsta maximă a compozitorului – 35 de ani (impliniți până pe 31 decembrie 2022)
 • Piesa trebuie să fie originală și să fie scrisă special pentru Concursul Internaţional „Coloana Infinitului”, ediția II. Piesa trebuie sa nu fi fost interpretată în public și nici nu este programată pentru a fi interpretată în public înainte de 31 decembrie 2022.
 • Un concurent poate participa cu mai bulte lucrări în concurs, dar pentru fiecare piesă trebuie sa facă un dosar de înscriere separat.
 • DECIZIILE juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

JURIUL

 • Univ. Dr. Dan Dediu (Universitatea Națioală de Muzică – București)
 • Univ. Dr. Ghenadie Ciobanu (Academie de Muzică, Teatru și Arte plastice – Chișinau, composer, former Minister of Culture)
 • Compozitoarea Diana Gheorghiu

Etapele Concursului:

Înscrierea

Înscrierile se realizează doar online în perioada 10 decembrie 2021 –  15  martie 2022.

Adresa de mail unde se va trimite dosarul de inscriere este:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Inscrierile se fac pe baza trimiterii dosarului de inscriere, care va prinde următoarele documente:

 • Partitura piesei nesemnată, având titlul (în format .pdf).
 • Copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate
 • Curriculum vitae cu numarul de telefon si adresa de e-mail:
 • Fișă de înscriere, completată, semnată și scanată.
 • Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată, semnată și scanată
 • Dovada achitării taxei de participare, specificându-se DONAȚIE către Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, în contul: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, deschis la UniCredit Bank. Taxa de participare nu va fi restituita in cazul renunțării la participare.
 • Pentru buna organizare a competiției Taxa de participare are următoarele valori în funcție de datele de inscriere:

–           Înscrieri între 10 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022 – 75 lei

–           Înscrieri între 15 ianuarie – 15 februarie 2022 – 130 lei

–           Înscrieri între 15 februarie – 15 martie 2022, ora 22 – 200 lei

JURIZAREA

Jurizarea lucrărilor va fi făcută în perioada 16 martie – 1 aprilie 2022

Cei cinci membri ai juriului vor acorda, fiecare, câte un punctaj de la 1 – 100 pentru fiecare lucrare din concurs, iar premianții vor fi desemnați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu următoarele precizări:

 • Premiul I este indivizibil
 • Premiul al II lea este indivizibil.
 • Premiul al III lea este indivizibil.
 • Mențiunea este ex-aequo.
 • Diploma de participare va fi acordată tuturor concurenților

III.  Anunțarea câștigătorilor

2 aprilie 2022: pe site-ul www.asociatiaprovalores.ro

PREMIILE

Premiul I

– Diplomă

– Medalie

– Cadouri oferite de parteneri

– Lucrarea va fi cântată în cadrul:

 • Festivalului Sâptâmâna Internațională a Muzicii Noi de la București Ediția a XXXI-a (23 -30 mai 2022)
 • Festivalului Zilele Muzicii Noi de la Chișinau Ediția a XXX-a (iunie 2022)

Premiul II

– Diplomă

– Medalie

-Bursă integrală în cadrul Programului de rezidență creativa din cadrul Academiei și Festivalului ICon Arts (iulie 2022)

– Lucrarea va fi cântată în cadrul Festivalului ICon Arts

Premiul III

– Diplomă

– Medalie

–  Bursă partială în cadrul Programului de rezidență creativă din cadrul Academiei și Festivalului ICon Arts (iulie 2022)

–  Lucrarea va fi cântată în cadrul Festivalului ICon Arts

Mențiune

–  Diplomă

–  cadouri oferite de parteneri

Premiul Special al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

-Diploma

-Premii

 

December 10, 2021 – March 15, 2021

By organizing this competition we want to discover the most talented composers aged up to 35 years.

THEME OF THE COMPETITION: composers must be inspired by any work of the sculptor Constantin Brâncuși

Conditions for participation:

 • A work of 7 -10 minutes
 • Instrumental formula:

Ø Piano quartet: violin, viola, cello, piano

 • Maximum age of the composer – 35 years old (completed by December 31, 2022)
 • The song must be original and written especially for the International Contest „Infinity Column”, edition II. The play must not have been performed in public, nor is it scheduled to be performed in public before December 31, 2022.
 • A competitor can participate with more works in the competition, but for each piece he has to make a separate registration file.
 • JURY DECISIONS are irrevocable and cannot be challenged.

 JURY

 • Univ. Dr. Dan Dediu (National University of Music – Bucharest)
 • Univ. Dr. Ghenadie Ciobanu (Academy of Music, Theater and Fine Arts – Chisinau, composer, former Minister of Culture)
 • Composer Diana Gheorghiu

Contest stages:

 1. Registration

Registrations are made online only between December 10, 2021 – March 15, 2022.

The e-mail address where the registration file will be sent is:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Registrations are made based on the submission of the registration file, which will include the following documents:

 • Unsigned score, with title (in .pdf format).
 • Copy of birth certificate or ID card
 • Curriculum vitae with phone number and e-mail address:
 • Registration form, completed, signed and scanned.
 • Completed, signed and scanned declaration of agreement for the processing of personal data
 • Proof of payment of the participation fee, specifying DONATION to the Cultural Sports Association Pro Valores, CIF: 31017789, in the account: RO75 BACX 0000 0011 8036 5001, Swift Code – BACXROBU opened at UniCredit Bank. The participation fee will not be refunded in case of cancellation of participation.
 • For the good organization of the competition, the participation fee has the following values ​​depending on the registration dates:

– Registrations between December 10, 2021 – January 15, 2022 – 20 euro

– Registrations between January 15 – February 15, 2022 – 35 euro

– Registrations between February 15 – March 15, 2022, 10 pm – 50 euro

 Judging

The judging of the works will take place between March 16 and April 1, 2022

The five members of the jury will each award a score from 1 to 100 for each work in the competition, and the winners will be designated in descending order of the score obtained, with the following details:

 • The first prize is indivisible
 • The second prize is indivisible.
 • The third prize is indivisible.
 • The spiecial prize is indivisible.
 • The statement is ex-aequo.
 • The participation diploma will be awarded to all competitors

III. Announcing the winners

April 2, 2022: on the website www.asociatiaprovalores.ro

Awards

First Prize

– Diploma

– Medal

– Gifts offered by partners

– The work will be sung in:

 • The International Week of New Music Festival in Bucharest XXXI Edition (May 23-30, 2022)
 • Chisinau New Music Days Festival XXXth Edition (June 2022)

Second Prize

– Diploma

– Medal

– Full Scholarship in the Creative Residence Program of the ICon Arts Academy and Festival (July 2022)

– The work will be sung at the ICon Arts Festival

Third Prize

– Diploma

– Medal

– Partial Scholarship under the Creative Residence Program at the ICon Arts Academy and Festival (July 2022)

– The work will be sung at the ICon Arts Festival

Mention

– Diploma

– gifts offered by partners

Special Award of the Union of Romanian Composers and Musicologists

– Diploma

– Awards

Parteneri

LOGOPMB-1
ccpb-logo
provalores-logo2
royalart site
logo-partener
xcmusic-logo

Parteneri media

rrm-logo
rrc-logo
observator-cultural-logo
bucuresteni-logo
adc-logo
roportal-logo
radio-trinitas-logo
romania-pozitiva-logo
artinde
historia
jmm-logo
cal-evenimente-logo
modernism
uzp
rotund
dcnews